Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Ανάδειξη προμηθευτή για τη Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Πετρελαίου Κίνησης & Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (με παραχώρηση Δεξαμενής)

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, προκηρύσσει τους παρακάτω Διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’  αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων με θέμα: «Ανάδειξη προμηθευτή για τη Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Πετρελαίου Κίνησης», για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, CPV: 09134100-8.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Προ ΦΠΑ 801.920,00€ (Οκτακόσιες Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι ευρώ και Μηδέν λεπτά), Αξία ΦΠΑ 192.460,80€ (Εκατόν Ενενήντα Δύο Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα ευρώ και Ογδόντα λεπτά) Συμπερ. ΦΠΑ 24% 994.380,80€ (Εννιακόσιες Ενενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα ευρώ και Ογδόντα λεπτά).

ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 610.986,667 λίτρα {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 590.986,667 λίτρα + ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ: 20.000,000 λίτρα} για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Η ποιότητα θα πρέπει να είναι αυτή που παράγεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως την Τρίτη 2/5/2023, ώρα 13:00                                                                              ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, έως την Παρασκευή 5/5/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 5/5/2023, ώρα 11:30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Β. Με την υπ’  αριθμ. 03/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (με παραχώρηση Δεξαμενής)» για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου ένα (1) έτος.

KAE 1614 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»

ΛΟΙΠΟΙ KAE – ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:                                                                                                                                                                               

ΚΑΕ 0829 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 60000000-8, «Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)»                                  ΚΑΕ 0439 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 63121100-4, «Υπηρεσίες αποθήκευσης»                                                                                                            ΚΑΕ 0819 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44612200-5, «Δεξαμενές αερίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εκτιμώμενη αξία προ ΦΠΑ 123.786,00 € (Εκατόν Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα Έξι ευρώ και Μηδέν λεπτά), + (ΦΠΑ 24 %) 29.708,64 € (Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Επτακόσια Οκτώ ευρώ και Εξήντα Τέσσερα λεπτά), αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% 153.494,64 € (Εκατόν Πενήντα Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Ενενήντα Τέσσερα ευρώ και Εξήντα Τέσσερα λεπτά).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                                                                                    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τρίτη 25/4/2023, ώρα 13:00                                                                                          ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Παρασκευή 28/4/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 28/4/2023, ώρα 11.30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Ενημερωτική Εκδήλωση την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 στο Επιμελητήριο Πιερίας, στην Κατερίνη για τις Δέσμες Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»/ΕΣΠΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας