Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ / ΓΝ Ζακύνθου – Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για Μ.Ε.Θ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ -ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 3/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα:  «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για Μ.Ε.Θ», (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

59.108,87€ Πενήντα Εννέα Χιλιάδες Εκατόν Οκτώ ευρώ και Ογδόντα Επτά λεπτά

14.186,13€ Δεκατέσσερις Χιλιάδες Εκατόν Ογδόντα Έξι ευρώ και Δεκατρία λεπτά

73.295,00€ Εβδομήντα Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Ενενήντα Πέντε ευρώ και Μηδέν λεπτά

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Πέμπτη 02/06/2022 ώρα 13:00 μ.μ., στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Τρίτη 07/06/2022 , ώρα 14:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τετάρτη 08/06/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 Πληροφορίες: ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ: 26953-60606 E-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας