Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με την υπ’ αριθμ.  06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.451,61€ (Εκατόν Ογδόντα Ένα Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά) προ ΦΠΑ ή 225.000,00€ (Διακόσιες Είκοσι Πέντε Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά) συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50710000-5

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Η εγκατάσταση και η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα και όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως Πέμπτη 25/5/2023, ώρα 13:00

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Δευτέρα 29/5/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Δευτέρα 29/5/2023, ώρα 11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 193095

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: Γκαβαρδίνας Χαράλαμπος & Μπάλος Θεόδωρος ΤΗΛ.: 26953-60615, 26953-60606 E-mail: xgkavardinas@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών: Επιλογή Αναδόχου για το έργο Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας