Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Ακτινογραφικών Φιλμ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 11/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503», με CPV 32354100-0 (ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ) και (KAE 1741) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης ….. 50.322,50€ προ ΦΠΑ ή …..62.399,90€ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Πιθανή ποσότητα: 335 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα, 14/08/2023 ώρα 13:00 μ.μ. & ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Πέμπτη, 17/08/2023, ώρα 12:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη, 17/08/2023, ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/  του συστήματος.

Στο ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 198506

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα, Τηλ: 2695360606, Fax: 2695360648, otouriki@zante-hospital.gr URL: http://www.zante-hospital.gr/

Προηγούμενο Διεθνής Έκθεση ISK SODEX 2023 (Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός, Ψύξη), 24-27 Οκτωβρίου 2023, Κωνσταντινούπολη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας