Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Αντιδραστηρίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 13/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με θέμα: «Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, (CPV 33696300-8) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.».

Πιθανή ποσότητα:   14.953 τεστ, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης: 65.680,50 € προ ΦΠΑ ή  72.336,18 € συμπ. Φ.Π.Α. 6% , 13% & 24%.

Με   κριτήριο κατακύρωσηςτην  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                                                                                           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 , ώρα 13:00

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως Την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 12:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα  γίνει την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 13:00 μ.μ.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 6ΣΛ04690ΒΞ-ΒΔΠ} & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC013257634 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 209195.

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα, Τηλ: 2695360606, Fax: 2695360648, E-mail : otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Χάγης: Ενημερωτικό δελτίο, Ιούλιος-Αύγουστος 2023

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας