Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Γραφικής Ύλης

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με την υπ’ αριθμ. 05/2023 Διακήρυξη, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης», για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30192110-5, (ΜΕΛΑΝΙΑ), KAE 9429

ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Εξήντα Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ ευρώ και Τριάντα Εννέα λεπτά (68.548,39 €) προ ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% Δέκα Έξι Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά (16.451,61 €), και Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά (85.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί του συνόλου των ζητουμένων ειδών.

Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΤΡΙΤΗ 23/05/2023 ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΠΕΜΠΤΗ , 25/05/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2023, ώρα 11:30 π.μ.

Πληροφορίες: ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ: 26953-60606 E-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Ειδών Υπόδησης

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας