Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Μελανιών

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 12/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ», (ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΥΜΠΑΝΑ( DRUM) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ), με CPV 30192110-5 (ΜΕΛΑΝΙΑ) και ΚΑΕ 9429, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί των ζητουμένων ειδών.

Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης: 85.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18/08/2023ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΤΡΙΤΗ, 22/ 08/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΡΙΤΗ, 22/ 08/2023, ώρα 11:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 6ΓΞΘ4690ΒΞ-Ν2Ο &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC012610593 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 199345.

Πληροφορίες: ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Ακτινογραφικών Φιλμ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας