Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Τροφίμων (Είδη Παντοπωλείου)

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με την υπ’ αριθμ.  04/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια Τροφίμων (Είδη Παντοπωλείου», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εκτιμώμενη αξία (μη συμπερ. ΦΠΑ) Σαράντα Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Δέκα Πέντε ευρώ και Τριάντα Οκτώ λεπτά (46.615,38€),  + (ΦΠΑ 13% ) Έξι Χιλιάδες Πενήντα Εννέα ευρώ και Μηδέν λεπτά (6.060,00€), Ανώτατη αξία (συμπερ. ΦΠΑ) Πενήντα Δυο Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Πέντε ευρώ και Τριάντα Οκτώ λεπτά (52.675,38€).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 15000000-8 {Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα} & 15411110-6 {Ελαιόλαδο}

KAE: 1511

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ (Με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 189869

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/04/2023, ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                                                                                          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως την ΤΕΤΑΡΤΗ, 10/05/2023, ώρα 13:00                                                                  ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΔΕΥΤΕΡΑ, 15/05/2023, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ, 15/05/2023, ώρα 11.30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr


Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια καθετήρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας