Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 10/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ», (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) & (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 37.778,330 € προ ΦΠΑ ή 46.845,13 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2023 ώρα 13:00 μ.μ. στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΤΡΙΤΗ 18 /07/2023, ώρα 12:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 18 /07/2023, ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/  του συστήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:  ΨΙ0Τ4690ΒΞ-ΥΜΞ), ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012972965)και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 196506.

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΟΣ ΤΗΛ.: 26953-60606 & E-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Ετήσια Συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας