Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 09/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου με θέμα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πιθανή ποσότητα 28.590 κιλά, που αφορά: (1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, (2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων 2α) αποτέφρωση και 2β) αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ (96.774,19€) Ενενήντα Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Τέσσερα ευρώ και Δεκαεννέα λεπτά, συν ΦΠΑ 24 %  (23.225,81€) Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Είκοσι Πέντε ευρώ και Ογδόντα Ένα λεπτά, Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% (120.000,00€) Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: (CPV 90524100-7) «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων», (CPV 90524400-0) «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων» & (CPV 90524000-6) «Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων».

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η προσφερόμενη τιμή προ ΦΠΑ, για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 196431

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από την Τετάρτη 21/6/2023, ώρα 08:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Έως την Τετάρτη 5/7/2023, ώρα 13:30 &

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Δευτέρα 10/7/2023, ώρα 13:30.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Δευτέρα 10/7/2023, ώρα 14.00.

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ.: 26953-60606 E-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας