Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια αλεύρων

Ανακοινώνουμε ότι η 79η ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια αλεύρων», για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: α. 15612120-8: Κοινό αλεύρι αρτοποιίας & β. 15612110-5: Αλεύρι ολικής άλεσης

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 33.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (9%), ΑΛΕ 2410901001 (Η τελική ποσότητα προμήθειας δε δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη του προσωπικού, οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κ.λπ.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, ώρα 10:00.

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, ώρα 08:00.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100 τηλέφ.: 2273083621 e-mail: str-79-adte-gep@army.gr

Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Αθανάσιος Κάιας Τμηματάρχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ.: ΕΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Ιατρικά Αέρια)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας