Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Οπωροκηπευτικών & Ελαιόλαδου

Ανακοινώνουμε ότι η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’ αριθμ. 05/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία με θέμα: «Προμήθεια Οπωροκηπευτικών», για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής.

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 103.260 € χωρίς ΦΠΑ (9%), ΑΛΕ 2410901001 (Η τελική αξία προμήθειας δε δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη του προσωπικού, οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κ.λπ.).

Β. Με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία με θέμα: «Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου», για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής.

Και για τις δύο Διακηρύξεις ισχύουν τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, ώρα 10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, ώρα 10:00

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ Βαθύ Σάμου Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, ώρα 09:00

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ», 83100 Βαθύ Σάμου, τηλ: 2273083621, e-mail: str-79-adte-gep@army.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΕΜ) Αθανάσιος Κάιας


Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας