Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Παγωτών

Ανακοινώνουμε ότι η 79η ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’ αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Παγωτών», για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 15555100-4 Παγωτά

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 55.000€ χωρίς ΦΠΑ (9%), ΑΛΕ 2410901001 (Η τελική ποσότητα προμήθειας δε δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη του προσωπικού, οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κ.λπ.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σάββατο 01 Απριλίου 2023, ώρα 10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κυριακή 23 Απριλίου 2023, ώρα 10:00

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» Βαθύ Σάμου Τρίτη 25 Απριλίου 2023, ώρα 08:00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ειδικότερα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Αθανάσιος Κάιας Τμηματάρχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ.: ΕΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621, e-mail: str-79-adte-gep@army.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΕΜ) Αθανάσιος Κάιας, τηλ: 2273083621.

Προηγούμενο Εκμίσθωση του Χώρου Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας