Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ»: Προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

Η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ» διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Λοιπές πληροφορίες διαγωνισμού, ως εξής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣΣτρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100 τηλέφ.: 2273083621 e-mail: str-79-adte-gep@army.gr).
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗλεκτρονικός            Ανοιχτός             Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΩΔΙΚΟΙ CPVΕξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 15411110-6
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚωδικός NUTS: EL 412
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠρομήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙΜονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες 79 ΑΔΤΕ (Σάμος – Ικαρία)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΜονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες 79 ΑΔΤΕ (Σάμος – Ικαρία)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣυνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός των εκατόν πέντε χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (105.300,00 €) χωρίς ΦΠΑ (9%), ΑΛΕ 2410901001. (Η τελική αξία προμήθειας δε δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη του προσωπικού, οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κ.λπ.)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΌπως Ειδικοί Όροι της διακήρυξης που θα ακολουθήσει
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΌχι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης από έναν (1) έως έξι (6) μήνες
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 75, 79, 80 και 82 του Ν.4412/2016, αφού η ΑΔΤΕ ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα έως 73 και 74 του ιδίου Νόμου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑνοιχτή διαδικασία με κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής. (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % , επί της μέσης τιμής λιανικής πωλήσεως του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου του δελτίου πιστοποιήσεως τιμών του τμήματος εμπορίου της περιφέρειας Αττικής (χωρίς ΦΠΑ)
ΔΕΙΓΜΑΔεν απαιτείται κατάθεση δείγματος
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑΤα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗ    Διαδικτυακή       Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣΤρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣΤρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚυριακή 07 Ιανουαρίου 2024, ώρα 23:59:59
ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΣτρατηγείο 79 ΑΔΤΕ Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ Βαθύ Σάμου Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, ώρα 11:00
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ01 Φεβρουαρίου 2024
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΓλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική.
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕυρώ (€)
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΝ.4412/2016
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ειδικότερα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από αυτούς που τους έχουν χορηγηθεί σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 79 ΑΔΤΕ θα απαντήσει σε ερωτήματα – αιτήματα που θα υποβληθούν μόνο με την παραπάνω διαδικασία.

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Νικόλαος Δελλής Επιτελής 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ.: ΕΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621

Προηγούμενο World ’24 Sports Istanbul, 10-13 Ιανουαρίου 2024, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας