Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

79 ΑΔΤΕ: Προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανακοινώνουμε ότι το η 79 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ¨ΜΥΚΑΛΗ¨/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, με κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, με θέμα: «Προμήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός των ενενήντα ενός χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα ευρώ (91.550,00 €) χωρίς ΦΠΑ (9%), ΑΛΕ 2410901001. (Η τελική αξία προμήθειας δεν δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη του προσωπικού, οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, κ.λπ.).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23:59:59

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ Βαθύ Σάμου Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 09:00

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 Μαρτίου 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, µόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από αυτούς που τους έχουν χορηγηθεί σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 79 ΑΔΤΕ θα απαντήσει σε ερωτήματα – αιτήματα που θα υποβληθούν µόνο με την παραπάνω διαδικασία.

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Νικόλαος Δελλής Επιτελής 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ.: ΕΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621.

Προηγούμενο Ταξίδι προς την ψηφιοποίησης του τομέα της Εστίασης: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου “RESTwithEU”

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας