Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

88 Στρατιωτικής Διοίκησης – Προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες του συσσιτίου

Προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων -Ανεξάρτητων Υπομονάδων της περιοχής ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Προκήρυξη 03/2021 (περίληψη της αντίστοιχης Διακήρυξης)

  1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑ[1]ΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ).
  2. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ.
  4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες του συγκεκριμένου είδους δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από παράγοντες μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ανάγκες Μονάδων κτλ. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α., ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 €).
  5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-85243, e-mail: e.n.kyriakos@army.gr.
  6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:

α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Μύρινας, την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη μορφή ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00. Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ει[1]δικούς όρους της Διακήρυξης.

  1. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ -2-
  2. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες.
  3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο μειοδότης (ανάδοχος) στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στο κείμενο της Διακήρυξης
Προηγούμενο ΕΒΕΑ: Ζητήσεις – Προσφορές | Μάρτιος 2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας