Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Αλεύρων Αρτοποίησης

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ “ΧΙΟΣ”/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΣΤΡΔΟ “ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ” με την υπ’  αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Αλεύρων Αρτοποίησης», για την κάλυψη των αναγκών αρτοποίησης της 96 ΑΔΤΕ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε εξήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (64.000,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην υπόψη διαδικτυακή πύλη, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, ορίζεται η Τετάρτη 03 Μάϊου 2023 και ώρα 10:00.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Αριθμός Διαγωνισμού: 188760)

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ» Χίος, ΤΚ 82100, ΤΗΛΈΦΩΝΟ: 22710 84242, e-mail: str-96-adte-4o-eg@army.gr

Χειριστής Θέματος: Ταγματάρχης (ΕΜ) Παγώνα Μπουτσικούδη, Επιτελής 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ, τηλ. ΕΨΑΔ: 8624281 και τηλ. ΟΤΕ: 22710 84281, e-mail: str-96-adte-4o-eg@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα έγχυσης)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας