Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96η ΑΔΤΕ “Χίος” – Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ “ΧΙΟΣ”/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΣΤΡΔΟ “ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ” με την υπ’ αριθμ. 02/2022 ∆ιακήρυξη, προκηρύσσει  ανοιχτή διαδικασία με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού», για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00 €).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη ορίζεται η Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ορίζεται η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82100, τηλέφωνο: 22710-84242, e-mail: str-96-adte-4o-eg@army.gr

Προηγούμενο Έκθεση «Πελοπόννησος EXPO», 16-20 Νοεμβρίου 2022, Αργολίδα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας