Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Άρτου

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η 96 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών με θέμα: «Προμήθεια Άρτου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 96 ΑΔΤΕ».

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. 

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) άνευ ΦΠΑ 9%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Διαγωνισμού: 346428).

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΕΦ ΛΓΟΥ(ΠΖ) ΓΚΙΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΧΙΟΣ, ΤΚ 82100, τηλέφωνο: 22710-84242, mail str-96-adte-4o-eg@army.gr

Προηγούμενο 98 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Άρτου με αλεύρι τύπου 70% και με αλεύρι τύπου 100%

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας