Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Εφοδίων Τυρί Φέτα και Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ “ΧΙΟΣ”/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με την υπ’  αριθμ. 03/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών με θέμα: «Προμήθεια Εφοδίων Τυρί Φέτα και Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε διακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (211.650,00€) άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην υπόψη διαδικτυακή πύλη ορίζεται, η Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός  Διαγωνισμού: 198673).

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82100, τηλέφωνο: 22710-84242, e-mail: str-96-adte-4o-eg@army.gr

Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης (ΕΜ) Παγώνα Μπουτσικούδη, Επιτελής 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ, τηλ. ΕΨΑΔ: 862-4281 και τηλ. ΟΤΕ: 22710-84281, e-mail: str-96-adte-4o-eg@army.gr

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Μελανιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας