Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια των εφοδίων «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ» και «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η 96 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας, με κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών με θέμα: «Προμήθεια των εφοδίων «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ» και «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 96 ΑΔΤΕ».

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (284.250,00€) άνευ ΦΠΑ 9%.

Ο  Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμό  Διαγωνισμού: 341295

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο ¨ΕΦ ΛΓΟΥ(ΠΖ) ΓΚΙΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΧΙΟΣ, ΤΚ 82100, τηλέφωνο: 2271084242,  e-mail str-96-adte4o-eg@army.gr

Χειριστής θέματος: Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Παγώνα Μπουτσικούδη, Τμηματάρχης 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ, τηλ: ΕΨΑΔ 8624281 και τηλ. ΟΤΕ: 2271084281, e-mail str-96-adte4o-eg@army.gr

Προηγούμενο 79 ΑΔΤΕ: Προμήθεια ειδών κυλικείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας