Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

98η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Ανακοινώνουμε ότι το η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»/ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου», για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Κωδικός CPV: 15612120-8 άλευρο

Κωδικός CPV: 15612110- 5 άλευρο ολικής άλεσης

Κωδικός CPV: 15542300-2 φέτα

Κωδικός CPV: 15411110-6 εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδου

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά, η οποία να μην υπερβαίνει την καθορισθείσα ως μέγιστη αποδεκτή τιμή από την 98 ΑΔΤΕ.

Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (199.470,00 €)

Διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη , πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης είναι η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα αριθμό: 188773.

Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών:

1. Έως 12 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

2. Έως 17 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.

Ημερομηνία – ώρα – τόπος Αποσφράγισης Προσφορών η 18η Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 12 Μαΐου 2023.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται από την ΔΕΜ/98 ΑΔΤΕ, Στρατόπεδο ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100, τηλέφωνο: 22510 33610, 33611 email: str-98-adte-gepd1@army.gr καθημερινά 0900 – 1400 πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας