Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

98 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Άρτου με αλεύρι τύπου 70% και με αλεύρι τύπου 100%

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, με την υπ’ αριθμ. 03/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Άρτου με αλεύρι τύπου 70% και με αλεύρι τύπου 100% (άλευρα της Υπηρεσίας) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων Φρουράς Μυτιλήνης».

Κωδικός CPV: 15811100-7.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή, η οποία δε θα υπερβαίνει την καθορισθείσα ως μέγιστη αποδεκτή τιμή από την 98 ΑΔΤΕ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία θα είναι περίπου σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (46.500,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, µε δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον εξάμηνο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών

1. Έως 9 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Έως 14 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.

Ημερομηνία – ώρα – τόπος Αποσφράγισης Προσφορών στις 15 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας (προ ΦΠΑ), δηλαδή εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00 €).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται από το 98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100, τηλέφωνο: 22510-33474 email: str-98-adte-gepd1@army.gr καθημερινά 0900 – 1400 πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Προηγούμενο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού: Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Μετασκευής / Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας