Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Aνάθεση ταχυδροµικών υπηρεσιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης & Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Πιερίας για το έτος 2021

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, των ταχυδροµικών υπηρεσιών των υπηρεσιών (CPV:64121100-1) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης & Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Πιερίας για το έτος 2021, µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 19.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αναλυτικά ως εξής:

  • 500,00 € για διακίνηση επίσηµης αλληλογραφίας Α΄ Προτεραιότητας (τα ταχυδροµικά τέλη απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.2859/2000) και 3
  • 000,00 € µε ΦΠΑ 24%, για διακίνηση επίσηµης αλληλογραφίας την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (ταχυµεταφορές) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0823.01 οικονοµικού έτους 2020-2021

Οι ποσότητες των πινάκων είναι ενδεικτικές και η/οι σύµβαση/σεις που θα υπογραφούν θα εκτείνονται είτε µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, είτε µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων και σε κάθε περίπτωση µέχρι 31/12/2021.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 23-12-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται:

  • είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας.

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 23-12-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.µ. Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας ∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη διαδικασία ανάθεσης ταχυδροµικών υπηρεσιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης& Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Πιερίας για το έτος 2021.
Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Προμήθεια Μελανοταινιών – Τόνερ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας