Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 6/2022 προκήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για το έργο με θέμα: «Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 208.870,97 € (Διακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτά) – 50.129,03 € (Πενήντα Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Εννέα ευρώ και Τρία λεπτά) –  259.000,00 € (Διακοσίων Πενήντα Εννέα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 14715000-6 ΧΑΛΚΟΣ,  42514310-8 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ, 31120000-3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, 39330000-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή 01/07/2022 ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Τρίτη 05/07/2022, ώρα 11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τρίτη 05/07/2022, ώρα 12:30 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», Γαϊτάνι Ζακύνθου, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, ΤΗΛ: 2695360606, e-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr αρμόδιος για πληροφορίες το Γραφείο Προμηθειών.

Προηγούμενο Προμήθεια ειδών διατροφής (ταχίνι, παστέλι, χυμός, σταφίδα, μέλι) για μερίδες “4Β”έτους 2022 επ΄ ωφελεία της 862 ΑΒΕΤ]

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας