Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας – Συνοπτικός διαγωνισμός Υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση των υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης) για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχιατρικού Τομέα για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των .30.645,161 € χωρίς ΦΠΑ ή 38.000,00€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439, εάν αφορά «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» πιστώσεις προϋπολογισμού 2019 και 2020 για το υπόλοιπο της εκτελεσθείσας σύμβασης, που θα αφορά στο επόμενο οικονομικό έτος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(πριν τη ώρα έναρξης του διαγωνισμού)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29-9-2020 και ώρα 11:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6ο Χιλ. Κατερίνης-Αρωνά

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV :(79211000-6) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

30.645,161€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

38.000,00€

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

6ο ΧΙΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

6 ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

16-9-2020

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – ΨΤ

Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης -Αρωνά, 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2351350376, 2351350353

promithies@gnkaterini.gr  και xristodoulou@1142.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Επιλέξιμοι ΚΑΔ στην δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας