Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Δίου-Ολύμπου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» προϋπολογισμού 74.214,71€ με τον Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου – Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο Τηλέφωνο:2352350120, 2352350155, Τηλεομοιότυπο: 2352350128

E-mail: dimos@dion-olympos.gr , Ιστοσελίδα: www.dion-olympos.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και της ιστοσελίδας του Δήμου www.dion-olympos.gr

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας (διάρκεια σύμβασης): Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/09/2019 έως και 15/10/2019

Παραλαβή προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή, 25/08/2019 και ώρα 10:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 29/08/2019 και ώρα 09:00 από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Προηγούμενο Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο του τομέα Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας