Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δίου-Ολύμπου

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 44.960,28 €.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2020. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (06) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο, χώρο και ποσότητες παραδούμενου υλικού που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εργοδότης και θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Αν ζητηθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει το σύνολο του υλικού σε 2 μήνες το αργότερο από την στιγμή που εγγράφως η υπηρεσία θα ζητήσει την εκτέλεση της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.05.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dion-olympos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στα τηλέφωνα 2352350160 και 2352350125, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
Προηγούμενο Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας