Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του δήμου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 58.831 ευρώ εκτός ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 9 Ιουνίου 2020 ημέρα TΡΙΤΗ και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Επίσης, οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Δ. Παπαδοπούλου και Β. Μπατσαράς στα τηλέφωνα: 2351029407 (εσωτερικό 112) + 2351029177.

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης https://katerini.gr/, στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις → Προμηθειών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 30.6641.005 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Κατερίνη, 28-05-2020
Η προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Σοφία Ασλανίδου
Προηγούμενο Πρεσβεία Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων – Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλων περιοριστικών μέτρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας