Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια πέντε (5) καινούριων απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια πέντε (5) καινούριων απορριμματοφόρων» με αριθμό μελέτης ΔΠΚ/31/2020 και εκτιμώμενη αξία 795.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 103889) και με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 22/12/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα: 08:00 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 20/01/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, της ΔΠ/31/2020 μελέτης και του ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το ά.25 του ν.4412/2016.

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: «Απορριμματοφόρα οχήματα ωφέλιμης χωρητικότητας 16m3», εκτιμώμενης αξίας 435.000 εκτός ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Β: «Απορριμματοφόρα οχήματα ωφέλιμης χωρητικότητας 22m3», εκτιμώμενης αξίας 360.000 εκτός ΦΠΑ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (=2%χαξία ομάδας/ων εκτός ΦΠΑ).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από δημοτικούς πόρους.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Δ. Παπαδοπούλου και Β. Μπατσαράς (τηλέφωνο: 2351029407, φαξ: 2351033799 και e-mail: mitrodora@katerini.gr / mpatsaras@katerini.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://katerini.gr/ στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις → Προμηθειών, με παραπομπή (link) στον ιστότοπο διενέργειας του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/12/2020.

ΟΔΗΓΙΕΣ για να λάβετε τα έγγραφα της σύμβασης και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό (από τις 22-12-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 08:00 π.μ. και μετά):

Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=103889 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Πιερίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Αλέξης Τσίπρας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας