Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. ∆ίου-Ολύµπου – Προµήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου διακηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τίτλο «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου µε τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020» για τα τµήµατα 2, 5, 7, 8, 9 και 13 της 20/2019 µελέτης.

Η εν λόγω σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 75.409,36€ (µε τον Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Μαΐου έτους 2020. Το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 11-5-2020.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε τµήµατος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα τµήµατα όπως αυτά ορίζονται στην 20/2019 µελέτη.

Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352650148, Γραφείο προµηθειών, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dion-olympos.gr  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
Προηγούμενο Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας