Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. ∆ίου-Ολύµπου – Προµήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου διακηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τίτλο «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου µε τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020» για τα τµήµατα 2, 5, 7, 8, 9 και 13 της 20/2019 µελέτης.

Η εν λόγω σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 75.409,36€ (µε τον Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Μαΐου έτους 2020. Το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 11-5-2020.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε τµήµατος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα τµήµατα όπως αυτά ορίζονται στην 20/2019 µελέτη.

Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352650148, Γραφείο προµηθειών, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dion-olympos.gr  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
Προηγούμενο Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19»

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας