Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Πιερίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πιερίας έχοντας υπόψη:

1.  Τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 75 του Ν.4497/ΦΕΚ.171/τ.Α/13-11-2017.

2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/ΦΕΚ.147/τ.Α/8-8-2016, Δημόσιες Συμβάσεις Εργων .

3.  Την με Αριθμ.4/Πρακ.ΔΣ.2/22-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Προκειμένου να προβεί στην σύναψη συνεργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου και αντικείμενο σχετικό με την οργάνωση και διαδικασία ενημέρωσης και είσπραξης συνδρομών από τις επιχειρήσεις μέλη του

ΚΑΛΕΙ

 Κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τους όρους της παρούσας, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.     Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας ενημέρωσης για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών.

2.     Η διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη καθώς και οι λοιποί όροι, θα  καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

   Να έχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή αναγνωρισμένο ισοδύναμο τίτλο αν πρόκειται για πολίτες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).

     Να έχουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

     Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

  Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας, να μην τελούν υπό δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης ια πτώχευση.

   Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

   Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.

     Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

     Να αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης με δήλωσή τους στην Αίτηση Υποψηφιότητας.

Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της παρούσας θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προς τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στα Επιμελητήριο Πιερίας στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 9, 60134 Κατερίνη, τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση (χορηγείται από το Επιμελητήριο Πιερίας).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για πολίτες άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4.  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

5.  Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6.  Φορολογική ενημερότητα.

7.  Ασφαλιστική ενημερότητα.

8.  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή στην οποία να δηλώνει ότι πληρούνται οι αναφερόμενες παραπάνω προϋποθέσεις (χορηγείται από το Επιμελητήριο Πιερίας).

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει συνεργάτες από αυτούς που θα υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, μέσα στη διάρκεια του έτους 2018 ή να αξιολογεί κατά την απόλυτη κρίση της όταν δεν πληροί κάποιος εξ αυτών τις προϋποθέσεις για την επιλογή του ως συνεργάτη του Επιμελητηρίου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί  στον ιστότοπο (website) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Πιερίας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

Προηγούμενο Τιμητικές Απονομές Πλακετών κατά την ετήσια εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας