Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΤΔ41 Συντάγματος Πεζικού «Σαράντα Εκκλησιές» – Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών/ Κατεψυγμένων Πουλερικών

  1. Αναθέτουσα Αρχή: ΤΔ 41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ/4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΤΔ 41 ΣΠ/4ο ΕΓ).
  2. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες (ΛΑΦΣ, ΝΑΣΣΘ) της ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ.
  4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών ανέρχεται σε τριάντα τρείς χιλιάδες ευρώ (33.000,00 €).
  5. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά).
  6. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους με δικαίωμα παράτασης μέχρι 3 μήνες μονομερώς από την υπηρεσία και μέχρι ένα τρίμηνο ακόμη, ύστερα από κοινή αποδοχή αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών, με τους ίδιους όρους και ισχύουσες τιμές, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή.
  7. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:

α. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Σαμοθράκης, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00.

β. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σαμοθράκης, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00.

γ. Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

  1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00€).
  2. Ο μειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΤΔ 41 ΣΠ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού χιλίων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.320,00 €).
  3. Λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την ΤΔ 41 ΣΠ/4 ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ», Αλώνια Σαμοθράκης, ΤΚ 68002, τηλ.: 25510-41314 (Εσωτ: 2231 η 2166), φαξ: 25510-41314, email: td41sp@army.gr
Προηγούμενο Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας