Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «Θησέας»: Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)

Ανακοινώνουμε ότι η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «Θησέας»/Γ’ Κλάδος/Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 7 με την υπ’ αριθμ. 52/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)» με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα, βάσει της τιμής, 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων, εξακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (4.628.932,88 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 09η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου: CPV 33651100 Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 177563.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483138 και fax: 210 3454603. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΝ) Ευθυμία Μηλιώνη (email: asdysdpm@otenet.gr )

Προηγούμενο Συνεδρίαση Θεματικής για το Παρεμπόριο στην Καρδίτσα υπό Την Προεδρία του Η. Χατζηχριστοδούλου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας