Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς, υπ’ αριθμ. 26/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)», CPV: 18444000-3.

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: εννέα χιλιάδων εκατό εξήντα εννέα ευρώ (9.169,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00µµ ανυπερθέτως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30).

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429,

Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381802,Αλχίας (ΥΓ) Κρικέλης Ευάγγελος.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Προηγούμενο Επιστημονικό Συνέδριο «Global Food Summit 2022» (22-23 Μαρτίου 2022)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας