Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εγχειρητική τεχνική)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 25/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εγχειρητική τεχνική)», CPV: 33160000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ  (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΙΠΦ6-3Η9

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010281345 2022-03-29

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ: 2310381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080, 2310381074  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Κρίσιμη διευρυμένη σύσκεψη στο Επιμελητήριο Πιερίας ενόψει της έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας