Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. – Ανοιχτός Διαγωνισμός: “Δράσεις τηε Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. για την προβολή της περιοχής εφαρμογής Leader Νομού Πιερίας”

H Επιμελητηριακή Εταιρία Στήριξης Επιχειρήσεων Ν. Πιερίας (Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.), διακηρύττει Ανοιχτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 123.000,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 100.000,00), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» με τις παρακάτω κατηγορίες δράσεων: Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND NAME, Β. ΕΝΤΥΠΑ, Γ. ΜΜΕ, Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Το έργο με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 184492, χρηματοδοτείται μέσω του κωδικού ΣΑ 082/8, με Κωδικό Έργου ΠΔΕ 2010ΣΕ08280000 και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 70% (ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 5% από Εθνικούς Πόρους) ενώ το υπόλοιπο 30% του προϋπολογισμού του έργου είναι Ίδια Συμμετοχή της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα ημερών (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα στα γραφεία της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη, Τ.Κ. 60134 στις 28.08.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στα γραφεία της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη 60134. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.-μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δείτε τη περίληψη και το αναλυτικο τευχος της διακήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Προηγούμενο Δράσεις πάταξης του παρεμπορίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας