Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ – Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης, Γραμμές και Φίλτρα Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης) με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας»

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 23/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης, Γραμμές και Φίλτρα Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης) με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας», για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: […]

ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMOR

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 40/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης για το υποπρόγραμμα με θέμα: «Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMOR», με ανοιχτή διαδικασία και κεθτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Κατάθεση δικαιολογητικών […]

6η ΥΠΕ – Αντιδραστήρια για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, την πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς με θέμα: «Αντιδραστήρια (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος», (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών. Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων περιστατικών, Β. Φορητός αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), CRP, […]

4η ΥΠΕ – Προμήθεια των ειδών, σύριγγες, βελόνες, ράμματα, χαρτοβάμβακας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με την υπ’ αρ. 55/2022 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια των ειδών, σύριγγες, βελόνες, ράμματα, χαρτοβάμβακας», (cpv 33141310-6, 33141126-9, 33771000-5) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας […]

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – Προμήθεια Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος/ Εδάφους

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ, ανακοινώνει πρόσκληση διενέργειας τεχνικού Διαλόγου των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, για τον καθαρισμό της Τεχνικής Προδιαγραφής και των Ειδικών Όρων αρμοδιότητας ΓΕΑ, με θέμα: «Προμήθεια Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος – Εδάφους (Joint Tactical Airspace Control – JTAC)». Διάρκεια τεχνικού διαλόγου: Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην […]

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Διοργάνωση εξαήμερου εργαστηρίου παραδοσιακής οικοδομικής της πέτρας

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 51423/05-10-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 173775) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (χαρτοβάμβακας λευκός) / (χημικά – αιματολογικά)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης των παρακάτω διαγωνισμών: Α. «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (χαρτοβάμβακας λευκός 5kgr (σε φύλλα 40*60 cm), με την υπ’ αριθμ. 151/2022 διακήρυξη. Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης, η […]

424 ΓΣΝΕ – Σύναψη ∆ιετούς Σύµβασης για την Συντήρηση του Αγγειογραφικού Συστήµατος

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 156/2022 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη ∆ιετούς Σύµβασης για την Συντήρηση του Αγγειογραφικού Συστήµατος» [ARTIS ZEE FLOOR (ANGIO)], του 424 ΓΣΝΕ. Η εν λόγω σύμβαση αφορά και τα ανταλλακτικά του Αγγειογραφικού, συµπεριλαµβανοµένων της ακτινολογικής λυχνίας και […]

4η ΥΠΕ – Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ βάσει της υπ’ αρ. 62/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 50421000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης […]

4η ΥΠΕ – Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με την υπ’ αρ. 58/2022 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», , για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας