Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορά την αποκατάσταση βλαβών

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορά την αποκατάσταση βλαβών σε δύο (2) χώρους εφημεριών, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κρ. Βρύσης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)», κωδικοί CPV: 44111000-1 & 45453000-7. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο)

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού (Δ11)/Τμήμα Προμηθειών (Ε), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα […]

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών – Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, με την υπ’ αρ. 11/22 διακήρυξη προκηρύσσειανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με θέμα: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ:24/19)». Κωδικός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 193175 Κωδικοί CPV: 45216200-6, […]

Επιμελητήριο Άρτας – Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων

Ανακοινώνουμε ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ, με την υπ’ αριθμ. 1132/20-10-2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 174612) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων Επιμελητηρίου Άρτας», με εκτιμώμενη αξία 96.010,00€ χωρίς […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Βιντεοκολονοσκοπίου

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αρ. 161/2022 Διακήρυξη απευθύνει πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης  με θέμα: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Βιντεοκολονοσκοπίου CFH170L του Τμήματος Ενδοσκοπήσεων», (CPV: 50400000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας»). Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο […]

96η ΑΔΤΕ “Χίος” – Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ “ΧΙΟΣ”/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΣΤΡΔΟ “ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ” με την υπ’ αριθμ. 02/2022 ∆ιακήρυξη, προκηρύσσει  ανοιχτή διαδικασία με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού», για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον […]

Επιμελητήριο Άρτας – Προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης δράσεων προώθησης, ενημέρωσης & κατάρτισης

Ανακοινώνουμε ότι το Επιμελητήριο Άρτας με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1104/2022 διακήρυξη προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 164265) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με θέμα: «Προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης δράσεων […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» – Προμήθεια παράσημων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων ΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 42/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με θέμα: «Προμήθεια παράσημων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων ΕΔ», για την κάλυψη αναγκών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]

251 ΓΝΑ – Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 42/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση» για κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173071). Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). […]

251 ΓΝΑ – Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 40/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος)», προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171620). Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 58.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 72.912,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Κριτήριο κατακύρωσης […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας